Aanbevelingen Febelfin stimuleren greenwashing

greenwashing

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft recent een reeks aanbevelingen inzake duurzame financiële producten opgesteld. Werkpunten die aanbieders van financiële producten eraan zou moeten herinneren dat die producten aan criteria moeten voldoen en dat transparantie en controle in acht wordt genomen, vooraleer ze als duurzaam bestempeld mogen worden.

De aanbevelingen vind je hier: http://www.febelfin.be/nl/duurzame-producten

De aanbevelingen zijn nog niet van kracht: Febelfin vraagt momenteel alle ‘relevante stakeholders’ om advies. Noch Réseau Financement Alternatif (RFA), noch FairFin zijn rechtstreeks gevraagd, maar dat weerhoudt ons er niet van onze mening te geven. We kunnen ons niet vinden in de aanbevelingen.

Vrijblijvende aanbevelingen van het bankwezen aan het bankwezen
Om te beginnen enkele algemene opmerkingen. Momenteel kan een ieder die een financieel product op de markt brengt naar eigen goeddunken beweren dat het ‘ethisch’, ‘klimaatvriendelijk’ of ‘duurzaam’ is. Er zijn geen wettelijke minimumvereisten. Dit biedt ruimte voor consumentenmisleiding en het ‘greenwashen’ van producten. De financiële sector beseft dit en is al enkele jaren bezig zelf initiatieven op te zetten, de huidige ‘aanbevelingen’ zijn daarvan een zoveelste exponent. Op hun website vraagt Febelfin om consultaties, maar voorgaande ervaringen leren ons dat met de inbreng van het middenveld nauwelijks rekening gehouden wordt. Zo belandt er teveel macht bij het bankwezen en dat is geen goede zaak, zeker niet nu onze maatschappij de nasleep van de financiële crisis nog te boven moet komen.

Los daarvan gaat het om aanbevelingen, niet om een norm. Elke aanbieder zal kiezen om de aanbevelingen wel of niet, zeer minimaal of uitgebreid,… te volgen. Febelfin ‘houdt zich het recht voor te verifiëren, maar engageert zich er niet voor. Bovendien hebben de aanbevelingen geen betrekking op verzekeringsproducten en zijn niet-leden van Febelfin totaal niet gebonden. Er is daarmee geen éénduidige zekerheid voor de consument dat de producten die op de Belgische markt als duurzaam aangeboden worden aan de aanbevelingen zullen beantwoorden.

Als we de aanbevelingen nader bekijken, is de eerste indruk dat er minimale kwaliteitsvereisten gelden ten aanzien product en klant. Verder valt (wederom) op dat er vele algemene bepalingen instaan die mooi klinken, maar waar niets van over blijft als je weet hoe er in de praktijk mee omgegaan wordt. De aanbevelingen laten, in weerwil van wat een lezing door gewone klanten laat vermoeden, investeringen in maatschappelijk zeer schadelijke activiteiten toe en missen garanties voor degelijke onafhankelijke onderzoeksmethoden en controle.

Bewuste klanten worden niet gerespecteerd
De aanbevelingen hanteren twee werkpunten: positieve en negatieve criteria enerzijds en transparantie, controle en audit anderzijds. Aanbevolen wordt dat sociale en ecologische minimumcriteria gehanteerd worden bij de selectie van de effecten waarin geïnvesteerd zal worden. Een goede zaak. Concreet wordt aanbevolen dat op twee domeinen minimumcriteria gehanteerd worden: met betrekking tot wapens en met betrekking tot principes van het UN Global Compact.

De minimumcriteria voor investeringen in wapens blijken alvast zeer zwak. De aanbevelingen zoals ze nu zijn, staan toe dat geïnvesteerd wordt in bedrijven die voor minder dan 5% van hun omzet betrokken zijn bij wapenproductie en voor bedrijven die betrokken zijn bij producten die geen essentiële onderdelen bevatten en die zonder aanpassing voor zowel civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Twee achterpoortjes met grotere gevolgen dan je misschien op het eerste zicht zou denken. Zo is enkele jaren terug vastgesteld dat General Electric in Belgische duurzame beleggingsportefeuilles voorkwam. General Electric is een bedrijf dat onder meer vliegtuigmotoren bouwt voor zowel militair als burgerlijk gebruik. Een bedrijf dat zo groot was dat het, volgens het gerenommeerd Scandinavisch onderzoeksinstituut SIPRI, met minder dan 5% van zijn omzet tot de grootste wapenproducten ter wereld behoorde. Investeren in dergelijke bedrijven zal zelfs als de nieuwe aanbevelingen algemeen toegepast zouden worden, een aanvaarde praktijk blijven.

De principes van het UN Global Compact roepen bedrijven onder meer op om de mensenrechten te respecteren en inspanningen te leveren voor het milieu. Global Compact doet aanbevelingen, publiceert goede voorbeelden en biedt bedrijven die hun beleid willen verbeteren een kader. Maar Global Compact legt geen duidelijk werkbare minimumnormen op. Ook de huidige aanbevelingen doen dat niet. Wanneer wordt aangenomen dat ‘de principes in acht genomen zijn’? Wanneer het betrokken bedrijf de principes onderschrijft? Of moeten ze terzake ook een degelijke praktijk bezitten? Moet dat getoetst worden bij derden of is aftoetsen zelfs helemaal niet nodig? De aanbevelingen schuiven geen specifieke aanpak naar voren en laten derhalve vele benaderingen toe. Uit ervaring weten we dat vele benaderingen niet de garantie bieden dat zelfs maar de hardnekkigste milieuvervuilers of schenders van de mensenrechten van investering uitgesloten worden.

Het merendeel van de klanten die zich tot duurzaam beleggen aangetrokken voelen, wil niet investeren in (grote) wapenproducenten, bedrijven die basisarbeidsrechten niet respecteren of die betrokken zijn bij systematische onomkeerbare milieuverontreiniging. De aanbevelingen wekken de indruk dat met hen rekening gehouden wordt, maar in de praktijk wordt dat onvoldoende waargemaakt. De aanbevelingen dragen dan ook eerder bij aan een greenwash van bestaande praktijken dan aan kwaliteitsverbetering of betere consumenteninfo.

Showinitiatieven uit de sector bewijzen: overheidsoptreden is vereist
Ook methodisch vertonen de aanbevelingen vele tekorten. De onafhankelijke en gespecialiseerde manier van screenen, waar men voor zegt te staan, wordt allerminst waargemaakt. In de praktijk hebben de meeste spelers immers een eigen in-house screeningsdienst. Een dienst die zelf bepaalt wat duurzaam is en wat niet, hoe ze dat best screenen en meten…
De vereiste rapportering voorziet niet in een verplichte publicatie van bedrijven die om duurzaamheidsredenen niet weerhouden werden (zodat klanten kunnen uitmaken hoe concreet met de criteria omgegaan wordt), noch van een lijst met toegestane bedrijven.
Voor de controle worden het gebruik van audits, adviesorganen en/ of onderzoeksinstellingen die voldoen aan de CSRR kwaliteitsstandaard aanbevolen. Afhankelijk van de aanbeveling die opgevolgd wordt, betekent dit een wereld van verschil.

Réseau Financement Alternatif communiceerde in 2009 op basis van een onderzoek al een voorstel voor een wettelijke minimale norm voor SRI-producten. Dit voorstel werd door tientallen organisaties onderschreven.

Maar de financiële sector is al jaren bezig om het laken meer en meer naar zich toe te trekken. Het resultaat is een inhoudsloze show. Het maakt niet uit wat we tijdens die showconsultaties aanbrengen, de sector doet toch haar zin. Een show ook, waarmee de sector graag uitpakt naar bezorgde politici en naar de samenleving. We willen er dan ook met nadruk op wijzen dat Febelfins aanbevelingen niet gedragen zijn door stakeholders als RFA en Fairfin.

Indien Febelfin met deze aanbevelingen aan de overheid het signaal wil geven dat een overheidsinitiatief terzake niet meer nodig is; dat men als sector zelf orde op zaken heeft gesteld, dan is ze in haar opzet wat ons betreft compleet mislukt. Febelfins aanbevelingen bewijzen net hoe noodzakelijk het is dat een overheid een regelgeving initieert en ontwikkelt, om te voorkomen dat de sector halfbakken oplossingen aanbiedt aan de consument.