Iets voor jou?

superheld
  • Wil je verandering?

  • Sorteer je je afval?

  • Kijk je vooruit?

  • Wil je niet verdienen aan uitbuiting en geweld?

  • Heb je maar weinig geld?

  • Wil je een verschil maken?

  • Wil je je geld veilig wegzetten of zou je juist wel wat risico willen nemen?

  • Wil je rendement?

  • Wil je belastingvoordeel?

Ja? Dan is fair geld iets voor jou!

Voor wie voor verandering kiest

Je geld slaapt niet op je bankrekening. Je bank gebruikt dit geld om bedrijven en projecten te financieren. Wat die bedrijven met dat geld doen, is niet altijd even goed voor mens en milieu (link naar filmpje/kaart). Financiering is de sleutel tot verandering. Hoe meer mensen kiezen voor duurzame banken en producten, hoe dichter we bij een duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappij komen.

Voor wie huishoudelijk afval sorteert

Stel: je bent een milieubewust en sociaal voelend mens. Je sorteert je afval, neemt zoveel mogelijk de fiets en maakt een praatje met de bejaarde buurvrouw. Maar wat doet je geld ondertussen? Er zijn mogelijkheden om ook middels je financiën een positieve invloed op je omgeving uit te oefenen en je ecologische voetafdruk te verkleinen. Duurzame financiële producten kiezen de initiatieven die gefinancierd worden, niet louter op basis van financiële criteria, ze gebruiken ook criteria die oog hebben voor mens en milieu. Criteria die  gaan voor dingen die goed zijn voor mens en milieu  (link naar tekst over positieve criteria) en meestal ook praktijken die schadelijk zijn voor mens- en milieu van financiering uitsluiten. (link naar uitsluitingscriteria)

Voor wie vooruit kijkt

Denk je aan de toekomst van de planeet? Wil je een leefbare wereld voor je kinderen? Een duurzame samenleving kan flink in de hand gewerkt worden door het verleggen van de geldstromen. Duurzame producten dragen hiertoe bij.

Sommige producten zullen niet gaan voor technologie die op termijn geen oplossing biedt, omdat ze bijdraagt tot de klimaatopwarming of zeer milieuvervuilend is: steenkool als energiebron, olie uit teerzanden, … Vooruitziende producten zullen resoluut kiezen voor hernieuwbare energie. Er zijn miljarden investeringen nodig om de transitie naar een koolstofarme samenleving te realiseren.

Onze grondstoffen raken uitgeput, biotopen worden vernietigd, soorten sterven uit, … kortom we vervuilen en belasten onze aarde almaar meer. Wie bewuster consumeert en investeert in  schoner en energiezuiniger productiemethoden en hergebruik van grondstoffen - kijkt vooruit. Kernenergie en industrie in beschermde natuurgebieden is uit den boze, want bedreigend voor onze biodiversiteit.  Duurzaam bouwen, milieutechnologie en afvalrecyclage zijn  sectoren met toekomst.

Een almaar groeiende wereldbevolking moet gevoed met minder landbouwoppervlakte en minder zoet water per hoofd van de bevolking. Ook hiervoor is ontwikkeling en verspreiding van aangepaste technologie nodig. Waterontzilting, efficiënter en milieuvriendelijker productiemethoden en biologische landbouw bieden antwoord op noden van nu en later.

Ook onze sterk vergrijzende bevolking en vele medeburgers wereldwijd die geen toegang hebben tot betaalbaar onderwijs en geneeskundige zorgen  vormen ook een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Zorg, cultuur, welzijn, het merendeel van het gewone bedrijfsleven, .. hebben voldoende middelen nodig, in een wereld waar het grote geld gaat voor winstmaximalisatie en speculatie. Geld inzetten voor initiatieven actief in het reële economisch leven, die diensten en producten leveren die aan onze basisnoden beantwoorden, is geld plaatsen met oog voor noden van nu en later.

Ook wie in klassieke bedrijfstakken en sectoren actief is kan, vanuit een lange termijnbekommernis, inzetten op mens en milieu. Tevreden werknemers, zuiniger energieverbruik en schoner productieproductiemethoden leiden immers tot een beter kostplaatje en een op termijn gezond bedrijfsklimaat. Het getuigt van een alert en dynamisch management met oog voor de toekomst, met meer kans de concurrentie een stapje voor te zijn.

Voor wie niet wil verdienen aan uitbuiting en geweld

Wil je niet  meeprofiteren van opbrengsten die voortvloeien uit  parktijken waar je niet kan achter staan? Duurzaam sparen  is een goed alternatief voor wie zijn eigen visie en waarden wil doortrekken in wat men zijn geld gebeurt.   

Ter wille van macht en geld worden, al dan niet met behulp van corruptie, arbeiders uitgebuit,  lokale bevolkingsgroepen hun rechten ontnomen of wordt hun leefomgeving vergiftigd.  Wapens komen in zeer veel gevallen terecht in verkeerde handen. Wapenverdragen zijn zo lek als een mandje. Wie belegt in bedrijven betrokken bij mensenrechtenschendingen en in de wapenindustrie haalt profijt uit conflict  en uitbuiting. Geen geld voor uitbuiting en geweld en meer voor ontwikkeling is meer dan louter een ethische afweging,:ze vormt ook een deel van de lange-termijnoplossing.  

Voor wie veel en voor wie weinig geld heeft

Het maakt niet uit of je nu veel of weinig geld hebt. Ieder kan keuzes maken voor zijn eigen geld. Ook wie weinig geld heeft kan reageren naar de bank (link naar plek daartoe op site), bij de bankkeuze gaan voor een duurzame banken (link) of alvast een eigen spaarrekening openen voor zichzelf, de kinderen en/of pete- en metekinderen. Kijk eens in onze starterskit!

Voor wie een verschil wil maken

Wie kiest voor duurzaam sparen en beleggen heroriënteert op zijn minst het gebruik  van het eigen geld. Beetje bij beetje zorgen  keuzes van meer en meer mensen ook voor wijzigingen in het beleid van financiële instellingen.  En als je gelden buiten de bank  om plaatst, zorg je voor extra middelen voor initiatieven geheel naar eigen keuze.

Voor wie het veilig wil houden en voor wie risico wil

Je geld ergens plaatsen is niet vrij van risico. Ook niet als dit duurzamer gebeurt. Ook projecten met duurzame intenties kunnen falen of in terugbetalingsproblemen komen. Alle producten beogen dat je het geld dat je erin stopte ook terugkrijgt. Het gaat niet om giften. Het veiligst ben je met de op de  Faire Geldwijzer voorgestelde spaar- en termijnrekeningen.  Deze genieten van een staatswaarborg tot 100.000 euro per persoon per bank. Ook de volkslening komt in aanmerking. Kasbons en tak21 verzekeringsproducten komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de staatswaarborg.

Bij alle andere producten riskeer je, net als bij hun klassieke tegenhangers, dat je al je ingebracht geld kwijtspeelt. Obligaties (bonds) zijn in de regel minder risicovol dan aandelen. Informeer je vooraf over de te verwachten risico’s. Plaats je geld niet in producten die je niet begrijpt. Bevraag ook wat er gebeurt als je onverwacht terug over je geld zou willen beschikken. Dat kan niet altijd. Lees meer over opbrengst en risico.

Voor wie rendement beoogt

Verrassend misschien, maar duurzame beleggings- en investeringsalternatieven worden ook gekozen omwille van hun rendement. Vanuit deze optiek wordt er van uitgegaan dat bedrijven die oog hebben voor mens- en milieu mooie beleggingsperspectieven bieden. Wie actief is in de energiesector en bezig is met hernieuwbare energie, wie nu reeds geavanceerde milieuvriendelijke productieprocessen incorporeert, heeft een streepje voor op de concurrentie en biedt dus interessante beleggingsperspectieven. Ook relevant in deze is dat  gemotiveerd  personeel, zuinig energie- en grondstoffenverbruik etc. goed zijn voor de bedrijfswinst. Oog voor mens en milieu in de bedrijfsvoering vermijdt boetes voor milieuvervuiling, imago-schade door fraude en corruptie, sociale onrust bij werknemers en onvrede in de samenleving en zijn derhalve goed voor het bedrijfsresultaat. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de opbrengsten van duurzamer beleggingsfondsen, niet minder zijn dan deze van gelijkaardige klassieke varianten.

Let wel.  Nieuwe technologieën met wisselende en onstabiele overheidsondersteuning houden ook risico’s in. Beleggingsfondsen zijn ook zeer afhankelijk van het beursklimaat. Als het slecht gaat met de beurs zal ook jouw ingebracht geld meedelen in de koersdalingen. Velen zijn de grillen van de beurs beu en gaan op zoek naar stabielere investeringsmogelijkheden. En komen zo uit bij dingen die we op onze Faire Geldwijzer onder direct en indirect investeren opgenomen hebben. Ook zij kunnen redelijke rendementen bieden.

Hou er ook rekening mee dat er aan de verhandeling van financiële producten  inkomsten vasthangen voor de bankier die ze je verkoopt. Gevolg is dat de bankier niet steeds aanbeveelt wat best voor jou is, maar wel waarmee hij best zijn targets kan halen en/of het meest commissie kan binnenrijven.

Bevraag voor alle financiële producten steeds hun aankoop-, beheer- en verkoopkosten. Inclusief de taksen.