VDK Pension Fund

Type Product: 
pensioensparen
Aanbieder
Aanbieder: 
VDK Spaarbank
Omschrijving product:

Dit is een Pensioenspaarfonds (BEVEK) zonder kapitaalgarantie. De beheersvennootschap werd toevertrouwd aan Capfi Delen Asset Management. Deze heef op zijn beurt het financieel beheer uitbesteed aan Petercam Institutional Asset Management sinds 1 september 2015. Bij deze overdracht werd ook een wijziging aangebracht aan het beleggingsbeleid van het VDK Pension Fund.

Investeringscriteria: 

Er werd in het beleggingsbeleid een paragraaf toegevoegd waarbij de beleggingen zullen geselecteerd worden op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur).

Uitsluitingscriteria: 

De beheerder werkt voor de analyse van de duurzame aanpak samen met Sustainalytics, een toonaangevende en onafhankelijke speler op het vlak van duurzaamheidsonderzoek. Sustainalytics rangschikt bedrijven in 5 categorieën op basis van hun betrokkenheid bij controversiële activiteiten, gaande van lage betrokkenheid (categorie 1) tot ernstige betrokkenheid (categorie 5). Bedrijven in categorie 5 komen niet in aanmerking voor opname in het fonds. Bedrijven met controverses van niveau 4 worden onder de loep genomen door een Responsible Investment Comité dat maandelijks de beoordeling maakt of in deze bedrijven geïnvesteerd kan worden of niet.

Dit is een proces dat reeds geïmplementeerd werd, maar dit zal volgens VDK in de toekomst nog verder zal verfijnd worden. De criteria zijn volgens ons momenteel tamelijk vaag. We hebben ook opgemerkt dat geïnvesteerd wordt in bedrijven zoals bijvoorbeeld Shell (tweede grootste positie) en Coca-Cola zijn in het verleden genoemd in controversiële dossiers. Zulke bedrijven stellen zich bloot aan mogelijke sancties, juridische procedures of imagoverlies, zeker met de huidige klimaatdoelstellingen, wat toch een financieel risico inhoudt.

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Via het halfjaarverslag en jaarverslag kan de volledige portefeuille bekeken worden. Via de maandelijkse fondsenfiche is eveneens de 10 grootste posities beschikbaar.

Praktische informatie: