Spaarrekeningen andere banken

Type Product: 
spaarrekeningen
Aanbieder
Aanbieder: 
BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, ING, Belfius, KBC, Argenta, Van Lanschot en anderen
Omschrijving: 

Veel banken hebben begrepen dat van hen verwacht wordt dat ze zich maatschappelijk verantwoordelijk gedragen. Dit uit zich in dikke duurzaamheidsverslagen,  het ondertekenen van diverse gedragscodes en het uitwerken van beleidsdocumenten. In casu, moet hun duurzaamheid  blijken uit de investeringen die ze doen. FairFin nam de proef op de som.

Omschrijving product:

BNP Paribas, Deutsche Bank en ING

In het Dirty Profits III rapport onderzochten we een beperkte selectie van 25 bedrijven uit diverse sectoren, betrokken bij arbeids- of mensenrechtenschendingen en/of bij ernstige beschadiging van ons leefmilieu. We onderzochten 26 banken uit diverse landen en hun investeringen in deze bedrijven.

Mede met middelen die ze via spaarrekeningen ter beschikking kregen gaven ze voor 2,3  tot 4,9 miljard Euro aan leningen aan minimaal 30% van de onderzochte bedrijven.

BNP Paribas, Deutsche en ING investeerden onder andere ook via aandelen en obligaties in meer dan 85% van de onderzochte bedrijven. Respectievelijk: in 92%, 100% en 88%. Van de 24 onderzochte banken financiert Deutsche Bank voor het grootste bedrag met name voor 15.6 miljard. BNP is met 13 miljard de 3° grootste financier. ING is 12e en klokt af op 5,8 miljard.

Dergelijke betrokkenheid getuigt van een tekort aan duurzame oriëntatie van de betrokken bankgroepen. Ze zijn in al te grote mate betrokken bij de financiering van bedrijven met maatschappelijk schadelijke bedrijfspraktijken.

Als je spaargeld ter beschikking stelt van deze banken bestaat er een extreem tot zeer groot risico dat het gebruikt wordt voor financiering van bedrijven betrokken bij schadelijke praktijken. Spaarrekeningen van BNP Paribas, Deutsche Bank en  ING kunnen onmogelijk duurzaam of maatschappelijk verantwoordelijk genoemd worden.

Belfius en KBC

Belfius en KBC gaven krediet aan respectievelijk 1 en 2 van de onderzochte bedrijven krediet. Belfius en KBC (inclusief hun huisfondsen) investeerden bovendien in aandelen of obligaties van  veel in het Dirty Profits III opgenomen bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken. Ze kunnen in die aandelen of obligaties investeren voor rekening van de klant, maar ook voor eigen rekening of voor hun verzekeringsportefeuille. In totaal investeerden ze in meer dan 50% van de onderzochte bedrijven betrokken bij schadelijke praktijken.  Respectievelijk in  15 en 20 op de 25.

Ook dergelijke betrokkenheid getuigt van een tekort schietende zorg voor duurzaamheid van de betrokken bankgroep. We noemen hen banken met een hoog tot zeer hoog risico voor foute investeringen. Ook hun spaarrekeningen kunnen niet duurzaam of maatschappelijk verantwoordelijk genoemd worden.

Argenta en Van Lanschot

We onderzochten ook nog de financieringen van Argenta en Van Lanschot. Zij (of hun huisfondsen) hadden van minder dan de helft, maar wel voor minimum 20% van de onderzochte bedrijven, aandelen of obligaties in beheer.

Voor hen bekeken we ook hun beleid terzake. Daaruit bleek dat Argenta een erg beperkt beleid heeft met betrekking tot maatschappelijk schadelijke investeringen. Zo meldt hun ethisch handvest dat men geen krediet verleent voor wapenproductie, - ontwikkeling en –handel. Alsook niet aan sectoren die een risico voor het milieu betekenen. Dit beleid wordt verder niet gespecifieerd. Hun beperkte betrokkenheid komt wellicht voort uit de kredietactiviteiten die ze uitvoeren, die relatief weinig met de ergste schadelijke overtreders te maken hebben. Maar bij het beleggen evenwel, is Argenta wel betrokken. Daarover stelt men dat de eigen fondsen geen investeringen mogen doen die gelinkt zijn met een aantal controversiële wapens of die inbreuken inhouden op wapenembargo’s.  Alsook dat de investeringen niet gelinkt mogen zijn met inbreuken op milieu-, mensen- en arbeidsrechten. Info over hoe men dit interpreteert of waarmaakt ontbreekt ook hier. In ons Dirty Profits III onderzoek vonden we investeringen in 8 bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken.

Van Lanschot verleent ook relatief weinig krediet aan bedrijven met risico op betrokkenheid bij zeer schadelijke praktijken, maar heeft wel een uitgewerkt beleid terzake. Een beleid dat zowel geldt voor haar kredietverlening, als voor beleggingen voor rekening van de bank. Een beleid waarvan de realisatie gecontroleerd en publiek gecertificeerd wordt door een onafhankelijke derde. Hun uitsluitingsbeleid is normatief. Bedrijven betrokken bij praktijken die niet in overeenstemming zijn met internationale normen en verdragen worden uitgesloten van financiering. Gevolg is dat praktijken die niet gewenst doch niet door internationale verdragen verboden zijn of slecht nageleefd worden, toch nog gefinancierd kunnen blijven. Denken we maar aan de productie van wapens, die ondanks de vele verdragen, toch nog steeds in de handen van verkeerde personen terecht blijven komen. In ons Dirty profits III onderzoek troffen we investeringen aan in 5 bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken.

Andere banken

De onderzochte banken hebben ruim het merendeel van de in België geplaatste spaargelden in handen. Er zijn evenwel veel meer banken actief in België. We plannen om het aantal onderzochte banken uit te breiden. Mocht je intussentijd op info stuiten die erop wijst dat ook andere banken niet-financiële positieve en uitsluitingscriteria gebruiken bij de plaatsing van hun gelden, aarzel dan niet om ons te contacteren: info@fairfin.be.  Je kan ook zelf al een eerste toetsing doorvoeren door een aantal zaken af te toetsen. Meer