Risico op schadelijke investeringen door Triodos Bank


Risico op schadelijke investeringen door Triodos Bank


Op drie van de vier onderzochte terreinen hanteert Triodos een degelijk investeringsbeleid dat investeringen in maatschappelijk schadelijke praktijken en projecten vermijdt. Bedrijven die ondersteuning bieden aan dictaturen, worden echter op onvoldoende wijze uitgesloten van investering. Het globale risico op schadelijke investeringen door Triodos bank is laag.

Onderzochte criteriaStatus investeringsbeleid
Leefomgeving:investeringsbeleid voldoende
Vrede:investeringsbeleid voldoende
Vrijheid & democratie:investeringsbeleid onvoldoende
Waardig werk:investeringsbeleid voldoende

Meer info over de onderzochte onderwerpen en de onderzoekscriteria


Meer details over het investeringsbeleid van Triodos Bank

Met het spaargeld van haar klanten verstrekt Triodos kredieten aan bedrijven en projecten die actief zijn in de sectoren cultuur, welzijn, milieu en noord-zuid. Verder belegt Triodos Bank spaargeld in obligaties van landen waar het actief is: België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje.

Klanten die wensen te beleggen in beursgenoteerde effecten, kunnen dat niet enkel doen aan de hand van positieve criteria, maar ook met behulp van specifieke negatieve criteria. De negatieve criteria, die betrekking hebben op alle investeringen van Triodos, sluiten investeringen in heel wat schadelijke bedrijven en praktijken uit.

Triodos Bank hanteert een degelijk beleid tegenover de thema’s leefomgeving, vrede en waardig werk. Wat betreft leefomgeving, investeert Triodos Bank niet in bedrijven die regelmatig en/of op een ernstige manier (milieu)wetgeving, codes of conventies overtreden. Het Triodosbeleid laat verder niet toe dat men investeert in bedrijven die regelmatig ernstige milieuschade veroorzaken.

Wat betreft het thema waardig werk: Triodos Bank investeert niet in bedrijven en onderaannemingen die frequent in opspraak komen omwille van betrokkenheid bij schendingen van fundamentele arbeidsrechten.

FairFin evalueert het beleid van Triodos Bank omtrent leefomgeving, vrede en waardig werk wordt als voldoende, om drie redenen:.

  • Degelijke criteria: Triodos Bank hanteert duidelijke, concrete ondergrenzen voor investeringen. Het beleid biedt degelijke garanties dat schadelijke investeringen vermeden worden.
  • Ruim toepassingsgebied: dit beleid geldt voor alle investeringen van Triodos Bank.
  • Duidelijkheid over toepassing: Triodos Bank maakt haar investeringen publiek bekend.

Het beleid rond vrijheid & democratie scoort echter onvoldoende. Triodos Bank sluit bedrijven uit die actief zijn in Birma. Bedrijven die actief zijn in landen met een repressief regime of actief zijn in sectoren met een hoog risico worden uitgesloten als ze geen degelijk beleid en trainingsprogramma hanteren bij het inzetten van bewakingsdiensten. Tenslotte sluit Triodos Bank ook bedrijven uit die producten of diensten leveren die direct bijdragen aan de schending van politieke rechten en burgerrechten.

FairFin evalueert het beleid van Triodos Bank rond vrijheid en democratie als onvoldoende, om één reden:

  • Onvoldoende sterke criteria: het beleid van Triodos Bank sluit niet uit dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven die repressieve regimes voorzien van (aanzienlijke) steun, behalve wat betreft Birma.

Investeringen van Triodos in omstreden bedrijven:

  • Triodos Bank investeert niet in de omstreden bedrijven die onderzocht werden door Netwerk Vlaanderen.

Meer informatie

Hou www.banksecrets.eu in het oog voor meer info en updates over Triodos Bank en andere financiële groepen.