Voedselspeculatie 1 jaar later

Publicatietaal
Nederlands

Op 18 juni 2014 is het exact een jaar geleden dat 6 NGO’s (CNCD, 11.11.11, Oxfam, SOS Faim, FairFin, Réseau Financité) een rapport uitbrachten waaruit bleek dat de meerderheid van de grootbanken in België betrokken zijn bij voedselspeculatie. Van de 9 financiële instellingen die met de vinger gewezen werden, zijn er 6 die nog steeds producten in hun portefeuille hebben zitten die op voedselprijzen speculeren.

Dit rapport lokte over heel het land een grote verontwaardiging uit. De dag na de publicatie van het rapport, lanceerde SOS FAIM een campagne om burgers brieven te laten ondertekenen waarin ze de banken oproepen om voedselspeculatie een halt toe te roepen. (www.onnejouepasaveclanourriture.org),

Ondanks het gevoel van onmacht tegenover banken, dat veel burgers ervaren, hebben meer dan 8000 mensen een brief gericht aan de directie van hun bank ondertekend. Hun commentaren en bemerkingen gaan van onbegrip tot verontwaardiging ; van ergernis tot de dreiging hun geld te verplaatsen indien hun bank geen duidelijke stappen neemt.

« Ik ben woedend, gechoqueerd !! Ik sta achter elk woord van deze brief ! Elk nieuw onderzoek dat ik lees overtuigt me meer om bij uw bank, waar ik mijn leven lang klant van ben, weg te gaan : 43 jaar, XX ».

« Er is nog tijd om een uw verantwoordelijkheid te erkennen en van mening te veranderen, anders zal ik zelf van mening veranderen wat betreft mijn bankrekeningen… D.A »

De rol van uw instelling is om de reële economie te dienen, niet om op voedselprijzen te speculeren, of eenderwelke aan voedsel verbonden goed, zoals land of water. R.F » …

Vandaag overhandigen we de 8.067 brieven aan banken tijdens een ontmoeting tussen NGO’s , burgers en vertegenwoordigers van banken  en maken we de balans op van een jaar campagne. We stellen vast dat de dialoog met banken, ondanks enkele noemenswaardige stappen vooruit, onbevredigende resultaten opgelevert: « Belfius is gestopt met het speculeren op voedsel en sloot een fonds dat de NGO’s in hun rapport vermeldden. KBC heeft een intern beleid opgesteld en publiek gemaakt. Ze zullen niet meer aan voedselspecultie doen. Op uitdrukkelijke vraag zullen klanten wel nog producten van derden die zich aan deze praktijk schuldig maken bij KBC kunnen verkrijgen.

Na een ontmoeting hebben Crelan en Keytrade aangekondigd dat ze beslist hebben een duidelijke interne positie in te zullen nemen over voedselspeculatie en Axa meldde ons gisteren dat landbouwgrondstoffen uit hun fonds geweerd werden en ze een inspanning leveren om niet meer aan voedselspeculatie te doen. Voorts hebben de andere banken gezegd aandacht te hebben voor het probleem, maar we moeten vaststellen dat die aandacht zich niet tot veranderingen in de praktijk leidt.

Voor de NGO’s is het duidelijk dat sector in zijn geheel niet zal veranderen als ze er niet toe gedwongen wordt. De bal ligt dus nu in het kamp van de overheid. Tijdens onze gesprekken bleek overigens dat banken zelf voorstander is van een regulering die een duidelijk kader schept. Ondanks een ambitieuze regeringsverklaring, strandde een poging tot het wettelijk aan banden leggen van voedselspeculatie in het parlement tijdens de voorbije legislatuur. De volgende regering moet de lat hoger leggen. Ze moet de commercialisering van investeringsfondsen die op landbouwprijzen speculeren verbieden en de regulering van de sector versterken. Dient het nog gezegd te worden dat voedselspeculatie tot hongersnood leidt? Onze banken zijn medeverantwoordelijk voor de 840 miljoen mensen die elke dag honger lijden.