Iedereen betrokken bij het financieel systeem

Beleidsplan FairFin 2016-2020

Publicatietaal
Nederlands

Hierbij presenteren wij: het beleidsplan voor FairFin 2016-2020. Dit plan geeft de buitenwereld en de subsidiërende overheid inzicht in wat ze van ons mogen verwachten de komende vijf jaar en biedt onszelf een kader om onze projecten, activiteiten en communicatie aan af te toetsen.

In een wereld waar de helft van de actualiteit (zoniet alle!) in directe link staat tot ons thema, is het niet evident keuzes te maken en dus dingen te laten schieten. Ons vorig beleidsplan was een weerslag van deze post-crisissituatie met een overvloed aan opportuniteiten. Dit keer hebben we geprobeerd onze doelstellingen zo helder, concreet en beknopt mogelijk te verwoorden.

Betrokken bij het financieel systeem

De problemen rond ons huidig financieel systeem zijn groot, fundamenteel en raken aan veel andere problematieken. Het is, zogezegd, een 'fantastisch probleem', waar veel mensen daar geraakt en dus ook gemobiliseerd zouden moeten kunnen worden.

Het tegendeel lijkt echter aan de hand. Mensen vinden de materie saai of voelen zich machteloos tegenover het financieel systeem. Dit was het uitgangspunt van het boek 'Dit kan niet waar zijn' van Joris Luyendijk: “Waarom toont het grote publiek vaak zo weinig belangstelling voor onderwerpen die het eigen belang direct raken? Zeg tegen mensen dat hun geld niet veilig is, en ze spitsen de oren. Spreek de woorden ‘financiële hervormingen’ en je voelt hun interesse al verslappen.”  Dat dit boek inmiddels een bestseller is, geeft aan dat er hoop is voor de betrokkenheid van burgers bij het financieel systeem. Mensen staan wél open voor informatie over banken, regulering en investeringen, mits dit duidelijk en aantrekkelijk gebracht wordt en er relevante vragen uit voortvloeien.

FairFin wil in de komende beleidsperiode bijdragen aan deze informatiestroom. We willen mensen en organisaties vragen laten stellen, hun tools bieden om zelf het goede voorbeeld te geven en samen met hen de sleutelproblematieken op de kaart zetten. We willen ervoor zorgen dat hun verontwaardiging en zin in een nieuw financieel systeem bij de overheid en de financiële sector terechtkomt en hen hiermee dwingt en inspireert om het financieel systeem te veranderen ten behoeve van mens en milieu.

Meer impact

Het financieel systeem vormt niet alleen een fantastisch probleem, het is ook fantastisch groot. Hoe slaag je er in als vzw met 4fte werknemers hierop impact uit te oefenen? Dit is een kernvraag waar we in het beleidsplan een antwoord op willen formuleren. Kort: we hebben een duidelijke focus door voor twee projecten te kiezen, BankWijzer en Move Your Money. Dit zijn beiden projecten met zowel een inhoudelijke als communicatieve insteek. Beiden bieden tools waar mensen en organisaties zelf mee aan de slag kunnen. Ze komen tegemoet aan onze zwaktes: ze leveren ons grotere bekendheid, een imago dat veel mensen aanspreekt en een betere aansluiting bij onze doelgroepen op.

Daarnaast sluiten we aan op de actualiteit. We werken met thema’s als de nieuwe economie, de eurocrisis en de klimaatcrisis en creëren zo mee de maatschappelijke vraag waar we een antwoord op bieden. En meer dan ooit werken we hierbij de komende vijf jaar in netwerken om onze slagkracht te vergroten.

Tenslotte gaan we voor een effectieve en aangename interne werking, met medewerkers die steeds meer ervaring meedragen. Dit is van grote waarde, want hoewel we ervan overtuigd blijven dat je geen financieel expert moet zijn om de juiste vragen te stellen bij het financieel systeem, helpt het wel als je weet aan welke antwoorden je je kunt verwachten.