Privacybeleid FairFin

FairFin vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. FairFin vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom:

  • verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen we uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Als FairFin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FairFin vzw

Vooruitgangstraat 333/9

1030 Brussel

info@fairfin.be

Telefoon : 02/201 07 70

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FairFin vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Deelname aan de activiteiten van FairFin vzw;

- Deelname aan de algemene vergadering van FairFin vzw;

- Het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen;

- De uitvoering van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

• Betaalgegevens.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur;

• het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;

• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Bewaartermijn

FairFin vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe om minstens om de 5 jaar na te gaan of we uw gegevens nog mogen bewaren.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website worden 'cookies' op uw harde schijf geplaatst. Ze worden gebruikt om de website fairfin.be beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring. Als u de website van FairFin consulteert, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies kunt uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze cookieverklaring.

Wijziging privacyverklaring

FairFin vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zullen we publiceren op onze website.